sheeren-loo-270x135

Een bekend verhaal: doordat de bezuinigingsdruk toeneemt wordt de behoefte om ICT kosten toe te kennen aan de verschillende bedrijfsonderdelen ook steeds groter. Immers, de gebruiker dient te betalen!

Echter, voor een eerlijke doorbelasting is een goed inzicht in het werkelijk gebruik noodzaak. Zolang deze er niet is, kan er niet worden doorbelast. Zolang er niet wordt doorbelast, is er ook geen prikkel om zuinig om te gaan met ICT-middelen.

Asset Experts heeft medio 2012 bij ’s Heeren Loo een doorbelastingsmethode uitgewerkt en geïmplementeerd. Naast een actuele inventarisatie van de gebruikte ICT-middelen (automatische detectie en registratie) is het meten van het werkelijke gebruik ervan een belangrijk onderdeel in deze methode. Hierdoor is het mogelijk dat ICT-middelen, al dan niet gedeeld door de verschillende onderdelen van de organisatie, voor het werkelijk gebruikte deel kunnen worden toegewezen.

Een belangrijk onderdeel van de doorbelasting is een transparante en herkenbare toewijzing. Door maandelijkse rapportages per organisatieonderdeel te presenteren is men niet alleen in staat om de interne facturatie te onderbouwen, maar worden ook de onvolkomenheden in administratie en registratie zichtbaar (denk aan onbekende accounts en middelen gekoppeld aan medewerkers die reeds lang uit dienst zijn). Deze zijn in periodiek overleg tussen gebruiker en beheerder onderwerp van gesprek.

De doorbelasting geeft de gebruiker de mogelijkheid om mede te bepalen welke middelen er wel of niet worden afgenomen. Deze bewustwording leidt op termijn tot een afname van de ICT-kosten welke naar verwachting gelijk zijn aan de voorgenomen bezuinigingen op ICT-middelen.